مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم آشنايي با باتري خودرو باتري به منزله ي قلب سيستم الكتريكي خودرو است اين دستگاه انرژي الكتريكي دريافتي از سيستم شارژ را به صورت انرژي شيميايي در خود ذخيره مي كند و درهنگام نياز انرژي شيميايي را به انرژي الكتريكي تبديل مي سازد و در اختيار مصرف كننده ها قرار مي دهد. وظايف باتري - تامين جريان الكتريكي تجهيزات الكتريكي مورد استفاده، در زمان خاموش بودن موتور خودرو. - تامين جريان الكتريكي لازم جهت استارت زدن - تامين جريان الكتريكي مورد نياز در زمان روشن بودن موتور ، در صورتي كه انرژي مصرفي از انرژي توليدي توسط سيستم شارژ بيشتر باشد. نحوه ي تشخيص قطب هاي باتري قطب مثبت باتري معمولاً نسبت به قطب منفي قطر بزرگتري دارد و آن را با علامت ( + ) يا رنگ قرمز مشخص مي كنند درحالي كه قطب منفي با علامت ( _ ) يا رنگ سياه مشخص مي گردد . يادآوري مي شود براي جدا كردن قطب هاي باتري به منظور جلوگيري از بروز اتصال كوتاه همواره ابتدا قطب منفي را جدامي كنيم و هنگام اتصال مجدد ابتدا قطب مثبت را متصل مي نماييم. منبع : کاروفناوری مدرسه عظيميه (پسران)
كاروفناوري مدرسه عظيميه منبع : كاروفناوري مدرسه عظيميه |تحقيق وپژوهش
برچسب ها : الكتريكي ,باتري ,انرژي ,خودرو ,منفي ,جريان ,جريان الكتريكي ,تامين جريان ,بودن موتور ,مدرسه عظيميه ,الكتريكي مورد ,تامين جريان الكتريكي